Política de privacitat

En compliment del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), COOPERATIVA L’AMISTAT, S.C.C.L. informa que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça d'e-mail i totes aquelles dades personals als quals puguem accedir durant la navegació, seran tractades en fitxer/s degudament inscrit/s en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i sempre de conformitat amb l'establert en la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s'incorporarà als sistemes d'informació de COOPERATIVA L’AMISTAT, S.C.C.L. i únicament serà utilitzada per a les finalitats pels quals va ser recollida.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., Vè. atorga consentiment inequívoc a COOPERATIVA L’AMISTAT, S.C.C.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret professionals, i les dades es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999, de 13 de desembre així com del Reial Decret 1702/2007 de desenvolupament de la LOPD, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitàries, així com no podent cedir-se a terceres parts.

En relació a aquestes dades poden exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a COOPERATIVA L’AMISTAT, S.C.C.L., amb domicili de Carrer Església, 203-207 - 08370 Calella (BCN).